Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2019. Május 1. napjától a visszavonás napjáig.

A jelen ÁSZF tartalmazza a https://forgeronakademia.com/ weboldal használatának feltételeit az alábbiak szerint:

 1. a weboldal címe: https://forgeronakademia.com/

 

 1. Szolgáltató adatai:

 

Név: Kovács Bernadett EV

Cím: 1212, Budapest Dunadűlő út 3/b 5/33.

Adószám: 69076026-1-43,

Bankszámlaszám: 11773346-01465392

mint szolgáltató ,

a Forgeron Akadémia előfizető ügyfelei

(továbbiakban: Előfizető) részére a szolgáltatást az alábbi, általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározott feltételek szerint nyújtja.

 • Szolgáltatás leírása

A szolgáltató külön kurzusok szerint biztosítja a különböző tananyagokat az előfizetőknek. A leckék tartalma a https://forgeronakademia.com/ oldalon megtekinthetőek a regisztráció és a sikeres fizetés után.

3.1. Az ÁSZF alanyai:

 1. Az ÁSZF egyrészről kiterjed Kovács Bernadett Ev-re mint Szolgáltatóra, másrészről az Online kurzusok előfizetőire.
 • Szolgáltató: Kovács Bernadett Ev (1212, Budapest Dunadűlő út 3/b 5/33. adószám: 69076026-1-43 email: info@forgeronakademia.com), mint szolgáltató.
 • Előfizető: az a magyar, természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég, aki/amely a Szolgáltatóval megkötött Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások előfizetője.
 1. A szerződés létrejötte:

4.1. A megrendelés kitöltése és elküldése, a megrendelés visszaigazolása, és a jelen ÁSZF rendelkezései együttesen alkotják a Szerződést. Az Előfizető és a Szolgáltató köteles az ÁSZF rendelkezéseinek maradéktalan betartására. Az ÁSZF- ben foglaltak megsértése esetén a Szolgáltatót az ÁSZF-ben rögzített jogok illetik meg. Az Előfizető e pont rendelkezéseit tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja.

4.2. A szerződéskötés, regisztráció folyamata:

 • 1.1 A kurzus kiválasztása.
 • 1.2 Regisztráció
 • 1.3. Fizetési mód kiválasztasa, fizetés (utalás esetén, az utalási összeg beérkezését követő 48 órán belül hozzáférhetőek a tananyagok, bankkártyás és Barionos fizetés esetén azonnal.)

4.3. Előfizető jelen ÁSZF feltételeit a regisztráció során tett írásbeli nyilatkozattal (checkbox) fogadja el.

A Szolgáltatás igénybevétele során a felhasználó, ha a Weboldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor jogosult megismerni és nyilatkozatával köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit a megrendelő felületen található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Weboldal felhasználója, azaz – megrendelés esetén – a Megrendelő között.

4.4. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait, tehát nem küldhet megrendelést, illetőleg a már leadott megrendelő lapjára Szolgáltató nem köteles válaszolni, ugyanakkor a Weboldal felhasználása során (a megrendelésre vonatkozó rendelkezéseken kívül) a jelen ÁSZF-ben foglaltak az irányadóak.

4.5. Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal elsősorban magyar nyelvű. A megrendelés első lépése, azaz a megrendelő lap kitöltése magyar nyelven történik, azonban felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával elismeri, hogy a megrendelésre vonatkozó, esetlegesen felmerülő angol nyelvű kifejezések jelentésével tisztában van, illetőleg jelen ÁSZF azokra vonatkozóan megfelelő tájékoztatást nyújtott.

4.6. Megrendelés visszaigazolása: A megrendelés elküldését követően Szolgáltató e-mailen keresztül felveszi a kapcsolatot Megrendelővel, azaz visszaigazolja a megrendelést a megadott adatok alapján. Az így megküldött elektronikus levél tartalmazza a megrendelés adatait, valamint a valamint a zárt oktatási felület elérési linkjét.

4.7. Fizetési kötelezettség teljesítése: Megrendelő a fizetés módja szerint – előzetesen, tehát a Szolgáltatás teljesítését megelőzően – teljesíti fizetési kötelezettségét, mellyel egyidejűleg elismeri a megrendelésében foglaltak helytállóságát. A fizetés a jelen ÁSZF IV. 4.2. főpontjában foglaltaknak megfelelően online fizetéssel történik. Amennyiben Megrendelő észrevételt tesz a megrendelésben szereplő adatok helytelenségét, pontatlanságát illetően, Szolgáltató köteles a megrendelést az észrevételnek megfelelően korrigálni, illetve a szolgáltatást a szerint teljesíteni.

4.8. Szolgáltatás teljesítése: A kifizetését követően Szolgáltató intézkedik a számla kiállításáról és megküldéséről, valamint a megrendelt Szolgáltatások Megrendelő számára történő teljesítéséről.

 1. 9. Megrendelés utólagos módosítása: Amennyiben Megrendelő a megrendelés során hibás, vagy pontatlan adatokat adott meg, és úgy küldte el megrendelését, illetőleg bármely okból módosítani szeretné az elküldött megrendelésében foglaltakat, úgy erre a megrendelés elküldésétől számított tizennégy (14) napon belül, de

legkésőbb a kifizetésig van lehetősége. A megrendelés módosítása csak írásban érvényes.

 1. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

5.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt Online kurzus személyes célú használatára, a Szolgáltató jelen ÁSZF 6.1. pontjában meghatározott rendelkezésre állása mellett.

5.2 Előfizető jogosult a szerződés tárgyát képező Online kurzussal kapcsolatos technikai felvilágosítást kérni telefonon, vagy írásban a regisztrációkor megadott e-mail címről beérkező üzenet útján.

5.3 Előfizető köteles az általa megrendelt szolgáltatások díjának megfizetésére az alábbiak szerint:

 • bankkártyás fizetés – azonnali
 • Barion utalás – azonnali

5.4 Az előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére. Előfizető felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben Előfizető e jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles – a szerződés azonnali hatályú felmondására.

5.5 Előfizető hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a regisztráció során megadott e-mail címre az adott kurzushoz kapcsolódó változásokról. Előfizető jogosult az info@forgeronakademia.com e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatás megtiltani.

5.6 Természetes személy Előfizető tudomásul veszi és az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul a regisztrációkor megadott személyes adatainak az ÁSZF 6.7. pontjában meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 1. A Szolgáltató kötelezettségei és jogai

6.1 Szolgáltató köteles biztosítani az Előfizető által a megrendelőlap során megrendelt kurzust a Forgeronakademai.com oldalon a szerződéskötéstől számítva legalább 1 évig.

6.2 A Szolgáltató a megrendelés teljesítésének napjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség az Előfizetőt nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik.
A szolgáltatás teljesítését – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben az Előfizető által igényelt kurzus felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy-vagy személyiségi jogainak megsértése).

6.3 A Szolgáltató köteles a kurzusokat karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 72 órán belül kijavítani.

6.4 A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

6.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles az Előfizetőt értesíteni.

6.6 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a regisztrációkor megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg, a szolgáltatást felfüggessze. Előfizető e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.

6.7. Szolgáltató tájékoztatja természetes személy Előfizetőt, hogy a Szerződés teljesítéséhez Előfizető alábbi adatait kezeli:

Természetes személy esetén:

 • Előfizető családi és utóneve,
 • Előfizető állandó lakcíme,
 • Előfizető telefonszáma,
 • E-mail címe.

Jogi személy esetén:

 • Előfizető cégnevét,
 • Székhelyét,
 • Telefonszámát,
 • E-mail címét.

A felhasználás célja: A célhoz kötöttség alapelve szerint (Info tv. 4.§) a Szolgáltató, az Előfizető azonosításához valamint a Szerződés teljesítéséhez, a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 180 naptári nap.

Előfizető adatait a Szolgáltató alkalmazottja dolgozza fel. A Szolgáltató Előfizető adatait kizárólag Előfizető hozzájárulása esetén, az ÁSZF-ben meghatározott esetben és címzett részére továbbíthatja. Előfizető az adatkezeléshez az ÁSZF 5. 6. pontjában tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul.

VII. A szerződés megszűnése, díj visszatérítés

7.1. A Szerződés megszűnik:

 • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
 • nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnésével;
 • természetesen személy Előfizető halálával;
 • felek közös megegyezésével,

A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

A Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően a minnerakademia.hu oldalon (elektronikus úton történő szerződéskötés előtt) eleget.

VIII. Elállási/Felmondási jog

A megrendeléstől való elállásra mindaddig lehetőség van, amíg a kurzus valamelyik anyagát meg nem nyitotta az előfizető (a rendszeren belül látszik). Ezt követően a vásárlástól való elállást nem tudjuk elfogadni!

„A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” – 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. alapján

8.1 A Szolgáltató, illetve az Előfizet ő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél, a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi.

Különös tekintettel abban az esetben, mennyiben az Előfizető az ÁSZF 5.4. pontjában írt rendelkezéseit nem tartja meg.

8.2 A Szolgáltató, illetve az Előfizető az azonnali hatályú felmondására vonatkozó nyilatkozatát a másik fél postai címére vagy e-mail címére köteles megküldeni.

A Szolgáltató, illetve az Előfizető postacímére tértivevényes, ajánlott küldeményként megküldött küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha az „nem kereste” vagy „átvételt megtagadta”, „ismeretlen helyre költözött” stb. jelzéssel érkezik vissza.

 1. Fizetési módok

9.1. Az alábbi módozatokat választhatja megrendelése során: A fizetés történhet:

 • BARION – A Barion Smart Gateway fizetési szolgáltatásokat kínál az általános online bolti kifizetésektől a speciális fizetési szolgáltatásokig. Részletes leírás: https://www.barion.com/hu/

Szolgáltató jogosult a weboldal használata kapcsán az Előfizető személyes adatait, melyek a szolgáltatás igénybevételéhez és pénzügyi rendezéséhez elengedhetetlenek, kezelni, és azokat meghatározott ideig kezelni.

 1. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás kurzusok használati jogát átengedi, egyebekben fenntart minden jogot. Az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll. Előfizető a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.

10.1 Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a www.forgeronakademai.hu oldalain található képek, videók, szövegek, ebookok, egyéb anyagok a Szolgáltató tulajdonát képezik.

10.2 A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik.

10.3 A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

10.4 Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit az www.forgeronakademia.com oldalon jól látható módon köteles elhelyezni.

 1. Vis major

11.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

11.2 Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Vis Major Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél lehetőség szerint köteles a másik Felet írásban értesíteni.

A teljesített szolgáltatás számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

XII. Vegyes rendelkezések

12.1. Szolgáltató és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

12.2. Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy Szolgáltató a Szerződés megtörténtének tényét referenciaként felhasználja és Megrendelő Szolgáltatással, Szolgáltatóval, a Szolgáltatással vagy a Weboldallal kapcsolatos véleményét, álláspontját, ajánlását a referenciái között név nélkül, az Előfizető beleegyezésével névvel együtt feltüntesse.

12.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

12.4. Felek esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat hatáskörtől függően a Zalaegerszegi Járásbíróság kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.

Budapest, 2019.Május.01.